C

با توجه به زمان سپری شده در مورد OKR به کدامیک از نتایج و ویژگیهای و مزایای مورد انتظار از استفاده از این سیستم رسیده اید؟

مشخصات شما - دکترتو

با توجه به زمان سپری شده در مورد OKR به کدامیک از نتایج و ویژگیهای و مزایای مورد انتظار از استفاده از این سیستم رسیده اید؟