شاخصهای کلیدی عملکرد

نرخ ریزش مشتریان

نرخ ریزش مشتری Churn Rate

تا به حال مقالاتی متفاوتی در مورد شاخصهای کلیدی عملکرد مشتریان مطالعه کرده ایم.پیشنهاد می کنیم مقالات امتیاز خالص ترویج کنندگان، نرخ حفظ مشتری و نرخ مشارکت متعهدانه مشتری و در نهایت رضایت مشتری را مطالعه بفرمایید.در این ... ادامه مطلب

CSI: شاخص رضایت مشتری (CSAT)

قطعاً شاخص رضایت مشتری مشهورترین شاخص کلیدی عملکرد غیرمالی شرکتها است.در مقالات قبلی NPS و CRR را بررسی کردیم. هر دو شاخص مربوط به مشتریان بود. بدیهی است که هر چقدر میزان رضایت مشتریان بیشتر ... ادامه مطلب